O nas

środa, 23 lipca 2008 04:43 Administrator
Drukuj
    Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o. o. w Grodzisku Wielkopolskim powstało 18 lutego 2008 r. w wyniku przekształcenia Miejskiego Zakładu Komunalnego – zakładu budżetowego Gminy w spółkę prawa handlowego ze 100-procentowymi udziałami Gminy Grodzisk Wielkopolski.
    Podstawowy przedmiot działalności firmy stanowi zaspokojenie potrzeb mieszkańców Gminy Grodzisk Wielkopolski w zakresie zaopatrzenia w wodę uzdatnioną oraz odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. Ponadto spółka świadczy usługi komunalne w zakresie utrzymania czystości, utrzymania zieleni, obsługi składowiska odpadów, budowy i remontów chodników itp.
    Woda na potrzeby odbiorców jest ujmowana z podziemnych ujęć czerpiących wodę z utworów czwartorzędowych Wielkopolskiej Doliny Kopalnej. Są to te same źródła, którym swój niepowtarzalny smak zawdzięczało Piwo Grodziskie i z których jest produkowana Woda Grodziska. Spółka obsługuje pięć stacji uzdatniania wody i ponad 100 km sieci wodociągowej na terenie gminy. Roczna sprzedaż wody wynosi ponad 750 000 m3.
    Spółka obsługuje ok. 50 km sieci kanalizacji sanitarnej wyposażonej w 11 pompowni strefowych. Ścieki powstające na terenie gminy są oczyszczane przez czyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną z redukcją biogenów i chemicznym wspomaganiem o przepustowości 3 000 m3/dobę. Oczyszczalnia rocznie oczyszcza ok. 780 000 m3 ścieków.
    Aktualnie Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. występuje jako Beneficjent środków unijnych Funduszu Spójności we wnioskowanym przedsięwzięciu pn.: „Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obry – Gmina Grodzisk Wielkopolski”. Przedsięwzięcie to obejmuje realizację czterech zlewni kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Grodzisk Wielkopolski oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków do przepustowości 4 500 m3/dobę. Realizacja tego zadania jest przewidziana na lata 2008-2011, a jego koszt to około 52 miliony zł.

Poprawiony: poniedziałek, 04 sierpnia 2008 06:49