Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zakład Kanalizacji

Relacja z "Dni otwartych"

Email Drukuj PDF

W dniach 7 i 8 maja w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy Grodzisk Wlkp. została zaproszona do zwiedzania grodziskiej oczyszczalni ścieków, której rozbudowa i modernizacja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Ponad dwustu uczniów i nauczycieli miało okazję zobaczyć poszczególne etapy oczyszczania ścieków- mechaniczne i biologiczne. Była to dla nich lekcja, która łączyła w sobie różne dziedziny nauki.

Wszyscy mogli sprawdzić swoją wiedzę w krótkich quizach przygotowanych przez pracowników oczyszczalni i zdobyć nagrody w postaci roślin.

Poniżej przedstawiamy fotograficzną relację z wydarzenia.

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 12.02.2015 r.

Informacja


Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w Grodzisku Wlkp. w związku z sygnałami docierającymi od mieszkańców informuje, że nie wywozi na pola uprawne osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wlkp.

Nie dysponujemy również informacjami kto jest właścicielem odpadów wywożonych na pola w okolicach Grodziska Wlkp. Jeśli mieszkańcy mają wątpliwość, co do legalności tych działań powinni poinformować o tym policję lub odpowiednie służby ochrony środowiska.

Jednocześnie informujemy, że GPK Sp. z o. o. posiada umowę na wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych osadów ściekowych w ramach której odpady z oczyszczalni ścieków są przekazywane i trafiają do Zakładu Recyklingu w Dęborzycach koło Pniew.

Poprawiony: czwartek, 12 lutego 2015 12:57
 

Wyniki oczyszczalni

Email Drukuj PDF

Oczyszczalnia Ścieków w Grodzisku Wlkp. w 2013 r. oczyściła łącznie 1 144 032 m3 ścieków, w tym 347 994 m3 ścieków przemysłowych, 477 892 m3 ścieków komunalnych i 134 907 m3 ścieków własnych, napływ wód infiltracyjnych i opadowych wyniósł 183 238 m3.

Poniżej zestawiono wyniki analiz ścieków oczyszczonych:

Rok

Oznaczenie laboratoryjne

[mg/l]

Wyniki analiz (stężenie) w ściekach surowych

[mg/l]

Wyniki analiz (stężenie) w ściekach oczyszczonych

[mg/l]

Dopuszczalne stężenie w ściekach oczyszczonych

[mg/l]

Redukcja ładunków w ściekach

[%]

2013

BZT5

753,8

3,01

15

99,52

ChZTCr

1402,6

36

125

97,14

Azot ogólny

65,8

6,93

15

89,69

Fosfor ogólny

11,7

0,17

2

98,51

Zawiesina ogólna

353,8

6,23

35

99,51

2012

BZT5

687,3

3,13

15

99,51

ChZTCr

1372,8

34,42

125

97,02

Azot ogólny

68,5

9,48

15

80,82

Fosfor ogólny

11,1

0,21

2

97,95

Zawiesina ogólna

362,8

6,08

35

97,66

2011

BZT5

912,1

3,13

15

 

ChZTCr

1598,8

34,42

125

 

Azot ogólny

114,1

9,48

15

 

Fosfor ogólny

16,2

0,21

2

 

Zawiesina ogólna

583,7

6,08

35

 

Wnioski z przeprowadzonych analiz laboratoryjnych

W okresie przeprowadzania analiz oczyszczalnia ścieków w Grodzisku Wlkp. pracowała w sposób prawidłowy. Wyniki analiz ścieków oczyszczonych dla wszystkich wykonanych prób i analiz były niższe od wartości dopuszczalnych.

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2016 08:37
 

Oczyszczalnia ścieków

Email Drukuj PDF
    Oczyszczalnia ścieków prowadził swą działalność w zakresie oczyszczania ścieków socjalno – bytowych oraz przemysłowych wraz z odwadnianiem i zagospodarowaniem osadów ściekowych.
    Eksploatacją oczyszczalni ścieków i dziesięcioma pompowni lokalnych zajmuje się jedenastoosobowa załoga.
    Obecny stan obiektów i urządzeń oczyszczalni ścieków zgodnie z projektem i obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym pozwala na przyjęcie ścieków surowych w ilości Qśr.d 3 000 m3/dob. o ładunku BZT5 ≤ 1 590 kg O2/dob., natomiast rzeczywisty napływ w 2007 r. wyniósł 3 010 m3/dob. a dobowe obciążenie oczyszczalni ładunkiem wyniosło 2 466 kg O2/dob. – przeciążenie ładunkiem 55,1 % (tak duży ładunku w całości pochodzi z ścieków przemysłowych). Dzięki wytężonej pracy obsługi pomimo tak wielkich przekroczeń ładunku oraz dużej nierównomierności napływów (Qmin. 1 693 m3/dob., Qmax. 4 748 m3/dob.) udało się tak prowadzić proces technologiczny aby ścieki były oczyszczane w pełnym zakresie do parametrów przewidzianych w pozwoleniu wodno – prawnym.
    Oczyszczalnia w 2007 r. oczyściła łącznie 1 098 643 m3 ścieków, w tym 245 461 m3 ścieków przemysłowych, 474 366 m3 ścieków komunalnych i 55 495 m3 ścieków własnych, napływ wód infiltracyjnych i opadowych wyniósł 323 321 m3. W procesie oczyszczania ścieków powstało (po odwodnieniu) 3 941,1 Mg osadów ściekowych i 54,1 Mg skratek. Skratki zostały przekazane na składowisko odpadów w Czarnej Wsi. Z bieżącej produkcji osadów ściekowych zagospodarowano rolniczo (R10) 3 072,6 Mg, natomiast 70 Mg wykorzystano do rekultywacji terenów zielonych oczyszczalni ścieków (R10) a 232 Mg osadów ściekowych zostało przekazanych na składowisko odpadów w Czarnej Wsi gdzie zostały zagospodarowane jako warstwy przekładkowe i do rekultywacji.

Poprawiony: środa, 30 lipca 2008 08:54
 


Strona 2 z 2