Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Targowisko

Informacja dot. Targowiska

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 08.05.2020 r.

Informacja Administratora Targowiska dotycząca zasad rozmieszczenia stoisk handlowych oraz klientów dokonujących zakupy w okresie pandemii na
Targowisku Miejskim  w Grodzisku Wlkp.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje sprzedawców i klientów do bezwzględnego stosowania się do zasad prowadzenia handlu na placu targowym tzn.:

 

 1. Stosować się do poleceń obsługi targowiska w związku z przydziałem miejsc do handlu.
 2. W przydziale miejsc pierwszeństwo nabywają sprzedawcy, którzy posiadali rezerwację miejsc targowych przed stanem pandemii.
 3. Pomiędzy stanowiskami zachować odległość min. 2 metrów wolnej powierzchni.
 4. Sprzedający powinien zwracać uwagę kupującym,  którzy nie stosują się do zachowania dystansu 2 m pomiędzy innymi osobami.
 5. Sprzedający mają obowiązek stosować środki dezynfekcyjne, rękawiczki oraz maseczki zakrywające usta i nos.
 6. Produkty winny byś pakowane i podawane przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z towarami.
 7. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
 8. Do obowiązków należy pozostawienie zajmowanego stanowiska w należytym porządku.
 9. Wszelkie odpady po sprzedaży towarów sprzedający ma obowiązek zabrać.
 10. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 11. Zachować bezpieczną odległość klient - sprzedawca, sprzedawca - sprzedawca (min. 1,5 m)
 12. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.
 13. Klienci powinni przychodzić z listą zakupów w celu zapewnienia szybszej rotacji osób korzystających z placu targowego.
 14. Klienci mają obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk na wejściach.
 15. Przymierzalnia na targowisku będzie nieczynna.
 16. Stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących oraz wytycznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i przestrzeganie podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych.

 

UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie żywnością!

 

Nie stosowanie się do zaleceń Administratora grozi utratą miejsc do handlu w następnych terminach.

 

Komunikat

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2020r w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, informuję, że z dniem 12 maja 2020 r odwołuje się zakaz handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty.

Handel na targowisku może się odbywać przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa tj.:

-   zakrycie nosa i twarzy

-   zachowania 2 metrów odległości od innych osób

-   zachowania minimum 1,5 metra odległości klient - sprzedawca

-   limit 4 osób na jedno stoisko handlowe

-   obowiązek noszenia rękawiczek na targowisku

 

Obwieszczenie ws. targowiska

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2020 roku


w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Na podstawie art.41 ust.2 w związku z art.40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r poz.506 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Z dniem 12 maja 2020 roku odwołuje się zakaz handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020r w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

§2.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia

 

Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
/~/ Piotr Hojan

 

Targowisko miejskie zostaje ponownie otwarte

Email Drukuj PDF

Targowisko miejskie zostaje ponownie otwarte

Zgodnie z zarządzeniem nr 29/220 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego  z dnia 16 marca 2020 roku wprowadza się zakaz handlu artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz drogeryjne na targowisku miejskim przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim. Zgodnie z nowymi zasadami na targowisku może przebywać 3 klientów na 1 punkt handlowy.

Zakaz obowiązuje do odwołania.
Osoby prowadzące handel mają obowiązek ustawiania swoich stanowisk handlowych w sposób wskazany przez administratora targowiska.
Osoby prowadzące handel wbrew zakazowi lub nie stosujące się do poleceń administratora podlegają karze grzywny do 1000 zł wymierzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Poprawiony: czwartek, 02 kwietnia 2020 05:23
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 09 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam, co następuje:

§1

1. W zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie :
„w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty.";
2) paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Wprowadzam zakaz handlu na targowisku miejskim położonym przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty."

§2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy Grodzisk Wielkopolski, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim.
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
/-/ Piotr Hojan

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 09:09
 


Strona 1 z 2