Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Zakład Wodociągów

Nabór na stanowisko: Pracownik Stacji Uzdatniania Wody - operator

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. poszukuje kandydata na stanowisko

Pracownik Stacji Uzdatniania Wody - operator

Miejsce pracy: Grodzisk Wielkopolski., ul. Kościańska 32

Wymagania:

 • znajomość urządzeń ujęć wody, SUW, pompowni i zbiorników sieciowych oraz zasad ich obsługi, eksploatacji, utrzymania,

 • umiejętność obsługi komputera,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • wykształcenie min. zawodowe elektryczne, sanitarne (monter sieci wod–kan, hydraulik) ,

 • doświadczenie w pracy na pokrewnym stanowisku min 1 rok,

 • samodzielność, dyspozycyjność i motywacja do pracy,

 • odpowiedzialność i zaangażowanie,

 • dokładność i rzetelność, odporność na stres w sytuacjach awaryjnych,

Oferujemy

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat,

 • udział w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje,

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobywania nowych doświadczeń,

 • wyposażenie w odzież roboczą i środki ochrony indywidualnej,

 • pakiet świadczeń socjalnych,

 • możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie,

 • w okresie zimowym bony regeneracyjne,

 • wpłatę dodatkową do PPK finansowaną przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia.

Wymagane dokumenty:

 • CV z uwzględnieniem dotychczasowej pracy zawodowej – informacje, o których mowa w 22¹ § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1320 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 • list motywacyjny,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

 

Aplikacyjne należy złożyć do dnia 07.12.2020 r.

 

Dokumenty można złożyć osobiście w siedzibie Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. ,ul. Kościańska 32 62-065 Grodzisk Wielkopolski, przesłać na adres email mz@gpk.biz.pl lub złożyć za pośrednictwem portalu olx.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Oferty odrzucone zostaną zwrócone zainteresowanym na ich prośbę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać od poniedziałki do piątku w:

- dziale kadr i płac pod numerem tel. 61 44 47 186 wew. 213 w godzinach od 7.00 do 10.00 lub wysyłać pytania na adres: magdalena.zieleskiewicz@gpk.biz.pl

- dziale produkcji wody pod numerem 570 398 160 w godzinach od 7.00 do 15.00 lub wysyłać pytania na adres: andrzej.smolarek@gpk.biz.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065), przy ul. Kościańskiej 32. Z administratorem można skontaktować się mailowo:biuro@gpk.biz.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@grodzisk.wlkp.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,

4) w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celach wskazanych powyżej, dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, na podstawie przepisów prawa,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia rekrutacji – dokumenty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca po zakończonej rekrutacji, w przypadku ich nieodebrania,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawia zgody przed jej cofnięciem,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu rozpatrzenia kandydatury w ramach prowadzonej rekrutacji. Niepodanie informacji, o których mowa w art. 221 §1 Kodeksu Pracy spowoduje, że złożona oferta pracy nie będzie rozpatrywana.

Poprawiony: wtorek, 24 listopada 2020 11:08
 

Odczyty wodomierzy

Email Drukuj PDF

Z uwagi na panującą w kraju sytuację epidemiologiczną, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. informuje, że w trosce o zdrowie klientów oraz pracowników firmy, nie będą dokonywane ręczne odczyty wodomierzy u indywidualnych odbiorców. Wszędzie tam, gdzie na ma możliwości dokonania odczytu drogą radiową, bądź z uwagi na awarię nakładki radiowej odczyt nie został zapisany, faktury zostaną wystawione według średniego zużycia z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych.

 

Taryfa 2018

Email Drukuj PDF

Informujemy, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją PO.RET.070.280.2.2018.ZG zatwierdziło "Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski".

Taryfa obowiązuje od 11.06.2018 r.

Tekst zatwierdzonej Taryfy.

 

Apel o oszczędzanie wody

Email Drukuj PDF

Apel o oszczędzanie wody

 

W związku z zapowiadaną długotrwałą suszą, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy o oszczędne gospodarowanie wodą wodociągową.

System zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski nie jest w stanie wyprodukować i dostarczyć więcej wody.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia w sieci i doprowadzić do przerw w jej dostawach.

Co można zrobić…

- podlewaj ogródek warzywny konewką - zaoszczędzisz wodę bez obawy straty plonów,

- magazynuj wodę deszczową i wykorzystuj ją do podlewania,

- podlewaj trawniki co drugi dzień a nie dwa razy dziennie - Twoje trawniki mocno nie ucierpią a dasz szansę by wodę mieli wszyscy,

Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców liczymy na zrozumienie  i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 08:05
 

Apel o podpisywanie umów

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 03.02.2020 r.

Posiadasz przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne, bądź zakupiłeś lub wynająłeś mieszkanie, a nie masz podpisanej umowy na dostarczanie wody i odprowadzania ścieków, lub jest ona zawarta z inną osobą. Niezwłoczne zgłoś się do siedziby Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Kościńskiej 32 w celu uregulowania stanu prawnego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, biuro nr 3.

Brak umowy na dostarczanie wody i odbioru ścieków grozi konsekwencjami prawnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Art. 6.1. Dostarczanie wody lub odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcjonowania metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2020 06:51
 
Strona 1 z 3