Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Email Drukuj PDF

REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
OBOWIĄZUJĄCY NA TERENIE GMINY GRODZISK WIELKOPOLSKI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1
Regulamin określa zasady zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków realizowanego na terenie gminy Grodzisk Wielkopolski, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorstw oraz odbiorców.

§ 2
 1. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w oparciu o majątek gminy lub innych właścicieli, na podstawie stosownego tytułu prawnego.
 2. Przedsiębiorstwo współdziała w prowadzeniu działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ze służbami samorządowymi w celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów wodociągowych i systemów kanalizacyjnych.

§ 3
Niniejszy regulamin określa zasady i warunki zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz wzajemne relacje pomiędzy Przedsiębiorstwem i Odbiorcą usług.

§ 4
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
 1. Ustawa - ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72, poz. 747 z późniejszymi zmianami),
 2. Odbiorca usług - każdego kto korzysta z usług wodociągowo - kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym,
 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne - przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, oraz gminne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące tego rodzaju działalność,
 4. Umowa - umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzaniu ścieków zawarta pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym a odbiorcą usług,
 5. Potencjalny odbiorca usług - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o przyłączenie do sieci nieruchomości o uregulowanym lub nieuregulowanym stanie prawnym,
 6. System wodociągowy - układ sieci wodociągowej wraz z obiektami i zapleczem eksploatacyjno-administracyjnym,
 7. System kanalizacyjny - układ sieci kanalizacyjnej wraz z obiektami i zapleczem eksploatacyjno-administracyjnym,
 8. Przyłączenie do sieci - zespół czynności faktycznych i prawnych skutkujących podpisaniem umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków.
 9. Wodomierz - przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej obiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,
 10. Wodomierz główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,
 11. Wodomierz dodatkowy - przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący ustaleniu ilości wody bezpowrotnie zużytej, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 12. Wodomierz własny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość wody pobranej z własnych ujęć wody, zainstalowany i utrzymywany na koszt odbiorcy,
 13. Urządzenie pomiarowe - przyrząd pomiarowy mierzący ilość odprowadzanych ścieków, znajdujący się na przyłączu kanalizacyjnym,
 14. Okres obrachunkowy - okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzania ścieków określony w umowie.

ROZDZIAŁ II
MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIE DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW ORAZ OBOWIĄZKI ODBIORCÓW WARUNKUJĄCE JEGO UTRZYMANIE

§ 5
Ilość wody dostarczanej Odbiorcom, ilość odprowadzanych ścieków oraz minimalne ciśnienie utrzymywane w miejscu przyłączenia do sieci wodociągowej określa umowa. Umowa ustala również dopuszczalny poziom zanieczyszczeń ścieków wprowadzanych przez Odbiorców. W umowie Przedsiębiorstwo może zaniechać ustaleń dotyczących minimalnego ciśnienia, jeżeli w wydanych warunkach przyłączenia do sieci zalecono Odbiorcy wyposażenie instalacji w urządzenia do lokalnego podnoszenia ciśnienia.

§ 6
 1. Przedsiębiorstwo, zgodnie z przepisami ustawy, ma obowiązek zapewnić:
  1. zdolności dostawcze posiadanego przyłącza wodociągowego, zapewniając dostawę wody do Odbiorcy, w ilości i na warunkach ustalonych w umowie;
  2. przepustowość posiadanego przyłącza kanalizacyjnego, zapewniającą odprowadzenie ścieków, w ilości i na warunkach ustalonych w umowie;
  3. dostawę wody, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi;
  4. ciągłość i niezawodność dostaw wody z urządzeń wodociągowych oraz odprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu przez Przedsiębiorstwo;
  5. budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w zakresie wynikającym z wieloletniego planu rozwoju i modernizacji;
  6. zakup, zainstalowanie i utrzymanie na własny koszt wodomierza głównego, po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciu umowy;
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo do przeprowadzania kontroli gospodarki wodno-ściekowej Odbiorcy usług w szczególności ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania umownych ustaleń dotyczących technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

§ 7
Odbiorcy są zobowiązani do korzystania z zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób nie powodujący pogorszenia jakości usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, a w szczególności do:
 1. utrzymania instalacji wodociągowych w stanie technicznym uniemożliwiającym wtórne zanieczyszczenie wody w wyniku wystąpienia skażenia chemicznego lub bakteriologicznego;
 2. zabezpieczenia instalacji przed cofnięciem się wody z instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody z instalacji centralnego ogrzewania;
 3. natychmiastowego powiadamiania Przedsiębiorstwa o awaryjnych zmianach ilości i jakości odprowadzanych ścieków;
 4. realizacji uzyskanych warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej bez jakichkolwiek odstępstw;
 5. utrzymywania miejsca, w których zainstalowany jest wodomierz lub urządzenie pomiarowe, w stanie uniemożliwiającym jego uszkodzenie i oddziaływania zakłócające jego prawidłowe działanie oraz zabezpieczenie tego miejsca przed dostępem osób nieuprawnionych; Odbiorca usług zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Przedsiębiorstwa o stwierdzeniu awarii wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, zerwaniu jakichkolwiek plomb znajdujących się na przyłączu wodociągowym lub urządzeniu pomiarowym, o kradzieży lub uszkodzeniu wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;
 6. utrzymywania przyłącza w stanie nie powodujący pogorszenia warunków eksploatacji sieci, w przypadku, gdy przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne nie znajduje się w posiadaniu Przedsiębiorstwa;
 7. nie ingerowania w stan przyłącza wodociągowego, w tym nie otwierania i nie zamykania zaworów na tym przyłączu znajdujących się, bez względu na to w czyim posiadaniu przyłącze się znajduje; o konieczności zamknięcia lub otwarcia zaworu na przyłączu wodociągowym lub innej ingerencji w to przyłącze Odbiorca usług zobowiązany jest poinformować Przedsiębiorstwo z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem;
 8. użytkowania instalacji kanalizacyjnej w sposób nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej;
 9. umożliwienia Przedsiębiorstwu przeprowadzenia kontroli gospodarki wodno-ściekowej w szczególności udostępnienia dokumentacji technicznej, danych z eksploatacji dotyczących własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, w zakresie umożliwiającym ustalenie czy mogą one oddziaływać na instalacje zasilane z sieci eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo oraz ustalania ilości i jakości ścieków, odprowadzanych do kanalizacji;
 10. udostępniania Przedsiębiorstwu dostępu do własnych ujęć wody i instalacji zasilanych z tych ujęć, a także połączonych z siecią Przedsiębiorstwa własnych instalacji, jeżeli zachodzą uzasadnione przesłanki, że instalacje Odbiorcy mogą negatywnie oddziaływać na poziom usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo;
 11. wykorzystywania wody z sieci wodociągowej i wykorzystywania przyłącza kanalizacyjnego wyłącznie w celach i na warunkach określonych w umowie;
 12. niezwłocznego informowania Przedsiębiorstwa o każdej awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym;
 13. niezwłocznego informowania Przedsiębiorstwa o awarii instalacji wewnętrznej, która mogłaby spowodować powstanie zagrożenia istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo;
 14. nie dokonywania nasadzeń drzew i krzewów oraz nie umieszczania obiektów budowlanych bezpośrednio nad przyłączem oraz w pasie gruntu gwarantującego swobodny dostęp do przyłącza.

 

§ 8
 1. Jeżeli w trakcie eksploatacji przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, będącego w posiadaniu Odbiorcy, powstanie zagrożenie istotnego obniżenia poziomu usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo, Odbiorca jest zobowiązany do powiadomienia Przedsiębiorstwa o tym fakcie oraz do niezwłocznego usunięcia przyczyny zagrożenia.
 2. W przypadku, gdy Odbiorca nie usunie zagrożenia pomimo wezwania ze strony Przedsiębiorstwa, ma ono prawo podjąć wszelkie działania zmierzające do usunięcia zagrożenia. Działania Przedsiębiorstwa nie mogą naruszać prawa własności przyłącza przysługującego Odbiorcy.

 

ROZDZIAŁ III
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA ORAZ ROZWIĄZYWANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 9
Postanowienia umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawieranych przez Przedsiębiorstwo ustalane są z Odbiorcami usług na podstawie przepisów ustawy, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie i postanowień niniejszego regulaminu.

 

§ 10
Umowa z Odbiorcą usług wprowadzającym do systemu kanalizacyjnego ścieki określa warunki, jakim powinny odpowiadać ścieki oraz wysokość opłat dodatkowych za przekroczenie ustalonych warunków.

§ 11
 1. Miejscem wykonania zobowiązania wynikającego z umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, są odpowiednio:
  1. w przypadku dostarczania wody przez Przedsiębiorstwo - zawór za wodomierzem głównym,
  2. w przypadku odbioru ścieków przez Przedsiębiorstwo - pierwsza studzienka na przyłączu kanalizacyjnym, licząc od strony budynku, przez którą przepływa cały strumień ścieków, a w przypadku braku studzienki kanalizacyjnej - granica nieruchomości.
 2. W przypadku, gdy przyłącze nie jest w posiadaniu Przedsiębiorstwa, odpowiedzialność Przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłości i jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przez Przedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

§ 12
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków zawierana jest na czas nieokreślony z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron, albo na czas określony.

 

§ 13
Zmiany umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków wymagają zachowania formy pisemnej, za wyjątkiem zmiany taryfy w czasie obowiązywania tej umowy, zmiany okresu rozliczeniowego oraz zmiany adresu do korespondencji.

 

§ 14
Odbiorca usług zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o każdej zmianie tytułu prawnego do nieruchomości, do której woda jest dostarczana lub, z której ścieki są odprowadzane na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, pod rygorem obowiązku ponoszenia opłat za pobraną wodę lub odprowadzone ścieki do czasu zastosowania przez Przedsiębiorstwo środków, o których mowa w § 20, albo do czasu zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków z następcą prawnym Odbiorcy usług.

 

ZASADY ZAWIERANIA UMÓW

 

§ 15
 1. Umowa jest zawierana na pisemny wniosek osoby, posiadającej tytuł prawny do nieruchomości, która ma być przyłączona do sieci znajdującej się w posiadaniu Przedsiębiorstwa.
 2. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie jest zobowiązana przedstawić Przedsiębiorstwu dokument, określający aktualny stan prawny przyłączonej nieruchomości.
 3. Jeżeli z treści tego dokumentu nie wynika tytuł prawny osoby składającej wniosek do władania nieruchomością, jest ona zobowiązana przedłożyć dokument potwierdzający ten tytuł, z zastrzeżeniem ust 4.
 4. Umowa może zostać zawarta również z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stania prawnym, po uprawdopodobnieniu przez nią faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.
 5. Przedsiębiorstwo może określić wzór wniosku o zawarcie umowy.
 6. Po zawarciu umowy Odbiorca jest zobowiązany do pisemnego poinformowania Przedsiębiorstwa o utracie przezeń prawa do korzystania z nieruchomości. Do czasu poinformowania Przedsiębiorstwa, Odbiorca pomimo wygaśnięcia umowy, ponosi odpowiedzialność za należności powstałe w związku z świadczeniem usług przez Przedsiębiorstwo.

 

§ 16
 1. Umowa może być zawarta z osobą korzystającą z lokalu znajdującego się w budynku wielolokalowym na pisemny wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych.
 2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności:
  1. określenie osób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego do zajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy potwierdzoną własnoręcznym podpisem,
  2. oświadczenie wnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczania różnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz Przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,
  3. schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowym za wodomierzem głównym, wraz z określeniem lokalizacji wszystkich punktów czerpalnych.
 3. W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne dotyczące zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1.
 4. Przedsiębiorstwo zawiera umowę, o której mowa w ust. 1, po spełnieniu wszystkich warunków wymienionych w ustawie.

 

§ 17
Przed zawarciem umowy o dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków Przedsiębiorstwo może dokonać weryfikacji stanu technicznego lub prawnego posiadanego przyłącza albo zobowiązać Potencjalnego odbiorcę usług do dokonania weryfikacji stanu technicznego lub prawnego przyłącza znajdującego się w posiadaniu Potencjalnego odbiorcy usług, a w przypadku niemożliwości świadczenia usług zgodnie z obowiązującym stanem prawnym lub z uwagi na stan techniczny istniejącego przyłącza, może zobowiązać Potencjalnego odbiorcę usług do wybudowania nowego przyłącza, studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego, albo modernizacji lub remontu tych rzeczy.

 

ZASADY ROZWIĄZYWANIA UMÓW

 

§ 18
 1. Umowa może zostać rozwiązana na zgodny wniosek stron.
 2. Umowa zawarta na czas określony rozwiązuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta.
 3. Umowa zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana za wypowiedzeniem dokonanym przez jedną ze stron. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia określa umowa.
 4. Przedsiębiorstwo może wypowiedzieć umowę w przypadku nieprzestrzegania przez Odbiorcę usług warunków umowy, określonych w umowie lub przepisach na podstawie których umowa została zawarta.

 

§ 19
Umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków wygasa:
 1. z chwilą śmierci Odbiorcy usług będącego osobą fizyczną,
 2. utraty przez Odbiorcę prawa do korzystania z nieruchomości,
 3. zakończenia postępowania upadłościowego w celu likwidacji lub likwidacyjnego strony będącej przedsiębiorcą,

 

§ 20
Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, Przedsiębiorstwo dokonuje zamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontuje wodomierz główny.

 

ROZDZIAŁ IV
SPOSÓB ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY I STAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

 

§ 21
Rozliczenia za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są prowadzone przez Przedsiębiorstwo z Odbiorcami usług, wyłącznie w oparciu o ceny i stawki opłat określone w ogłoszonych taryfach.

§ 22
 1. Przedsiębiorstwo dołącza do umowy aktualnie obowiązującą taryfę lub jej wyciąg, zawierający ceny i stawki opłat właściwe dla Odbiorcy, będącego stroną umowy.
 2. Stosowanie przez Przedsiębiorstwo cen i stawek opłat wynikających z nowych, prawidłowo podanych do wiadomości publicznej taryf, nie wymaga odrębnego informowania Odbiorców usług o ich wysokości.
 3. Wejście w życie nowych taryf nie stanowi zmiany umowy.

 

§ 23
 1. Podstawą obciążenia Odbiorcy należnościami za usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo jest faktura
 2. W przypadku budynku wielolokalowego, w którym odbiorcami są również osoby korzystające z poszczególnych lokali, Przedsiębiorstwo wystawia odrębną fakturę zarządcy lub właścicielowi takiego budynku oraz odrębne faktury osobom korzystającym z lokali.
 3. Odbiorca otrzyma fakturę nie później niż 14 dni od daty dokonania odczytu lub, w sytuacji, kiedy ilość świadczonych usług jest ustalana na innej podstawie niż wskazania wodomierza lub urządzenia pomiarowego, końca okresu obrachunkowego.
 4. Odbiorca dokonuje zapłaty za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki w terminie wskazanym na fakturze, który nie może być krótszy niż 14 dni od daty doręczenia. Opóźnienia w zapłacie uprawniają Przedsiębiorstwo do naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
 5. Zgłoszenie przez odbiorcę zastrzeżeń, co do wysokości faktury nie wstrzymuje jej zapłaty.
 6. W przypadku stwierdzenia nadpłaty zalicza się ją na poczet przyszłych należności lub na żądanie Odbiorcy zwraca się ją w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie.

 

§ 24
W przypadku niesprawności wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego oraz braku możliwości ustalenia na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa i umowy ilości świadczonych usług, ilość pobranej wody i/lub odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie średniego zużycia wody i/lub odprowadzonych ścieków w 6 - miesięcznym okresie świadczenia usług przed stwierdzeniem niesprawności wodomierza i/lub urządzenia pomiarowego.

 

§ 25
 1. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych i wprowadza ścieki do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako równa ilości wody pobranej, ustalonej na podstawie wskazań wodomierza własnego chyba, że umowa na dostarczanie wody lub odprowadzanie ścieków stanowi inaczej.
 2. Jeżeli Odbiorca, pobiera wodę z ujęć własnych oraz urządzeń Przedsiębiorstwa i wprowadza ścieki do systemu kanalizacyjnego Przedsiębiorstwa, w razie braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzonych ścieków jest ustalana jako suma wskazań wodomierza własnego i wodomierza głównego.
 3. W przypadkach określonych w ust 1 i 2 Odbiorca jest zobowiązany do zakupu, zainstalowania na własny koszt wodomierza własnego, jego utrzymania i legalizacji

 

§ 26
 1. Ilość bezpowrotnie zużytej wody, która uwzględniana jest w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków, określa się na podstawie wodomierza dodatkowego.
 2. W przypadku zainstalowania przez Odbiorcę usług wodomierza określającego ilość wody zużytej na cele podlewania, ilość ustalonej w ten sposób bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się w rozliczeniu ilości odprowadzonych ścieków w okresie od 1 kwietnia do 30 września danego roku.

 

§ 27
W przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków Odbiorca usług zobowiązany jest do pokrycia kosztów czynności kontrolnych wraz z opłatą dodatkową za stwierdzone przekroczenia dopuszczalnych parametrów ścieków określonych w umowie. O przekroczeniu dopuszczalnych parametrów ścieków i wysokości zobowiązania Przedsiębiorstwo informuje Odbiorcę usług w terminie 28 dni od dnia przeprowadzenia kontroli.

 

ROZDZIAŁ V
WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

 

§ 28
 1. Potencjalny odbiorca usług celem przyłączenia nieruchomości do sieci składa Przedsiębiorstwu wniosek o przyłączenie, którego wzór określa i udostępnia bezpłatnie Przedsiębiorstwo.
 2. Wniosek o przyłączenie powinien zawierać co najmniej:
  1. Imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy
  2. Adres do korespondencji
  3. W przypadku osób prawnych odpis z właściwego rejestru wskazujący na sposób reprezentacji podmiotu
  4. Określenie rodzaju instalacji i urządzeń służących do odbioru usług,
  5. Określenie ilości przewidywanego poboru wody, jej przeznaczenia oraz charakterystyki zużycia wody,
  6. Wskazanie przewidywanej ilości odprowadzanych ścieków i ich rodzaju. W przypadku dostawców ścieków przemysłowych, również jakości odprowadzanych ścieków oraz zastosowanych lub planowanych do zastosowania urządzeń podczyszczających oraz stosowanych w produkcji środków chemicznych,
  7. Opis nieruchomości, do której będzie dostarczana woda i/lub z której będą odprowadzane ścieki, w szczególności określenie jej powierzchni, sposobu zagospodarowania i przeznaczenia,
  8. Wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia poboru wody i dostarczania ścieków

 

§ 29
Do wniosku o którym mowa w § 28 osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci powinna załączyć:
 1. dokument określający stan prawny nieruchomości, której dotyczy wniosek,
 2. mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości , o której mowa w ust. 1, względem istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i uzbrojenia terenu.

 

§ 30
 1. Jeżeli są spełnione warunki techniczne, umożliwiające podłączenie nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 30 dni od otrzymania prawidłowo wypełnionego wniosku, o którym mowa w § 28 wraz z kompletem załączników, wydaje Potencjalnemu odbiorcy usług dokument pod nazwą „Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej". W razie braku możliwości podłączenia nieruchomości do sieci, Przedsiębiorstwo w terminie 21 dni od otrzymania wniosku, informuje o tym Potencjalnego odbiorcę usług, wskazując wyraźnie powody uniemożliwiające podłączenie.
 2. Dokument, o którym mowa w ust. 1 powinien, w szczególności:
  1. wskazywać miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
  2. wskazywać miejsce zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości ścieków inaczej niż na podstawie odczytów ilości pobieranej wody, urządzenia pomiarowego lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody na cele bezpowrotnie zużyte,
  3. wskazywać miejsce zainstalowania zaworu antyskażeniowego,
  4. określać wymagania dotyczące zakresu prac projektowych i wykonawstwa,
  5. zawierać informację o dokumentach jakie powinien przedłożyć Potencjalny odbiorca usług przy zgłoszeniu zrealizowanego przyłącza do odbioru,
  6. zawierać informację o konieczności uzgodnienia z Przedsiębiorstwem opracowanej zgodnie z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami dokumentacji projektowej;
  7. wskazywać okres ważności wydanych warunków, nie krótszy niż 1 rok.
 3. Dokument, o którym mowa w ust. 1 ponadto powinien określać:
  1. parametry techniczne przyłącza,
  2. miejsca zainstalowania wodomierza głównego, a w przypadku, gdy wnioskodawca proponuje pomiar ilości odprowadzanych ścieków inaczej niż na podstawie odczytów pobieranej wody, urządzenia pomiarowego do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków, lub też wodomierzy do mierzenia ilości wody, z której nie odprowadza się ścieków do kanalizacji.
 4. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za wydanie warunków określonych w § 28, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przygotowania tego dokumentu.

 

§ 31
 1. Warunki określone w § 30, wydawane Potencjalnemu odbiorcy usług mogą za jego zgodą obejmować również obowiązek wybudowania przez wnioskodawcę ze środków własnych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych.
 2. W przypadku określonym w ust. 1 Przedsiębiorstwo i Potencjalny odbiorca usług przed wydaniem warunków, o których mowa w § 30 są zobowiązani do zawarcia umowy regulującej tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo urządzeń wybudowanych przez Potencjalnego odbiorcę usług ze środków własnych.
 3. W sytuacji współfinansowania przez Potencjalnego odbiorcę usług urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych umowa zawierana między Przedsiębiorstwem a Potencjalnym odbiorcą usług reguluje tryb i zasady odpłatnego przejęcia przez Przedsiębiorstwo części inwestycji sfinansowanej przez Potencjalnego odbiorcę usług.
 4. Odpłatne przejęcie polegać może na przeniesieniu na Przedsiębiorstwo prawa własności urządzenia, jak również na zawarciu innej umowy umożliwiającej Przedsiębiorstwu korzystanie z urządzenia.
 5. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Umowa, o której mowa w ust. 2 i 3 winna określać, co najmniej:
  1. termin wybudowania urządzenia,
  2. warunki techniczne, jakie urządzenie musi spełniać
  3. zasady kontroli realizacji inwestycji przez Przedsiębiorstwo,
  4. zasady wyceny inwestycji,
  5. formę prawną przejęcia urządzenia przez Przedsiębiorstwo,
  6. termin przejęcia urządzenia,
  7. termin i zasady wypłaty wynagrodzenia za przeniesienie własności urządzenia lub termin i zasady uiszczania wynagrodzenia za korzystanie przez Przedsiębiorstwo z urządzenia na podstawie umowy nie przenoszącej prawa własności,
  8. zabezpieczenie wzajemnych zobowiązań.

 

§ 32
 1. Warunkiem przystąpienia do prac zmierzających do przyłączenia nieruchomości do sieci jest:
  1. pisemne uzgodnienie z Przedsiębiorstwem dokumentacji technicznej (w tym projektu),
  2. zgłoszenie rozpoczęcia robót z wyprzedzeniem 3 dni,
  3. pisemne uzgodnienie sposobu prowadzenia tych prac oraz warunków i sposobów dokonywania przez Przedsiębiorstwo kontroli robót.
 2. Spełnienie warunków wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3 nie jest wymagane, jeżeli przyłączenia do sieci dokonuje Przedsiębiorstwo, które wydało warunki wskazane w § 30 dla danej nieruchomości. Przedsiębiorstwo wykonuje tę usługę odpłatnie. Przed przystąpieniem do wykonania usługi Przedsiębiorstwo sporządza na własny koszt i przedkłada Potencjalnemu odbiorcy usług szczegółowy wykaz planowanych kosztów. Faktura wystawiona przez Przedsiębiorstwo po zakończeniu prac nie może być wyższa o więcej niż 10% w stosunku do sumy kosztów przedłożonej Potencjalnemu odbiorcy usług przed przystąpieniem do tych prac.
 3. Potencjalny odbiorca usług w celu uzyskania pisemnego uzgodnienia, o którym mowa w ust. 1, przedkłada Przedsiębiorstwu odpowiednie dokumenty i informacje. Wykaz niezbędnych dokumentów i informacji Przedsiębiorstwo wydaje nieodpłatnie każdemu Potencjalnemu odbiorcy usług wraz z wydanymi warunkami, o których mowa w § 30 ust 1.
 4. Jeżeli przepisy odrębne zobowiązują Potencjalnego odbiorcę usług, który będzie wprowadzał do systemu kanalizacyjnego ścieki przemysłowe, do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Kopię pozwolenia należy załączyć do dokumentacji projektowej przedłożonej do uzgodnienia.
 5. Przedsiębiorstwo wydaje pisemne uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1 w terminie 14 dni od daty złożenia kompletu prawidłowo sporządzonej dokumentacji i informacji wskazanych w wykazie, o którym mowa w ust. 3 i 4.
 6. Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za uzgodnienie, o którym mowa w ust. 1, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przeprowadzenia czynności prowadzących do uzgodnienia dokumentacji.

 

§ 33
Przed zawarciem umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, Przedsiębiorstwo dokonuje odbioru wykonanego przyłącza pod kątem spełnienia warunków technicznych zgodnie z dyspozycjami zawartymi w rozdziale VII.

 

ROZDZIAŁ VI
TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG DOSTARCZANIA WODY LUB ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

 

§ 34
 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia Potencjalnego odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorszą się tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności, jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania i oczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układów dystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
 2. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia Potencjalnego odbiorcy usług do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, jeżeli nie posiada technicznych możliwości świadczenia usług.
 3. Poziom dostępu do usług wodociągowych w przyszłości wyznaczają wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB DOKONYWANIA ODBIORU PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 

§ 35
 1. W ramach prac związanych z odbiorem przyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac z wydanymi przez Przedsiębiorstwo warunkami określonymi w § 30, oraz z uzgodnionym projektem przyłącza.
 2. Jeżeli warunki określone w § 30 obejmowały również obowiązek wybudowania przez Potencjalnego odbiorcę usług ze środków własnych urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, to warunkiem przystąpienia do odbioru przyłącza może być wcześniejszy odbiór tych urządzeń.
 3. Określone w warunkach przyłączenia próby i odbiory częściowe oraz końcowe są przeprowadzane przy udziale upoważnionych przedstawicieli stron.
 4. Odbiór częściowy jest wykonywany przed zasypaniem przyłącza, w terminie uzgodnionym na etapie zgłoszenia rozpoczęcia robót.
 5. Przed zasypaniem należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w co najmniej dwóch egzemplarzach, z których jeden Potencjalny odbiorca usług dostarcza do Przedsiębiorstwa, a drugi do właściwego Urzędu zajmującego się aktualizacją dokumentacji geodezyjnej.

 

§ 36
 1. Po zgłoszeniu przez Potencjalnego odbiorcę usług gotowości do odbioru końcowego Przedsiębiorstwo uzgadnia jego termin, który winien nastąpić nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia.
 2. Wyniki prób i odbiorów, o których mowa w § 35 ust 3 są potwierdzane przez strony w sporządzanych protokołach.

 

§ 37
Wzory zgłoszenia odbioru oraz protokołu odbioru określa i udostępnia bezpłatnie Przedsiębiorstwo.

 

§ 38
 1. Zgłoszenie odbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
  1. Dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza,
  2. Termin odbioru proponowany przez Wykonawcę.
  3. Inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
 2. Protokół odbioru technicznego przyłącz powinien zawierać co najmniej:
  1. Dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru, takie jak: średnica, materiał, długość, elementy uzbrojenia,
  2. Rodzaj odprowadzanych ścieków dla przyłącza kanalizacyjnego,
  3. Skład i podpisy członków komisji dokonującej odbioru,
  4. Uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem, a realizacją przyłącza.

 

§ 39
Wynagrodzenie Przedsiębiorstwa za przeprowadzenie odbioru technicznego, winno odpowiadać rzeczywiście poniesionym przez Przedsiębiorstwo kosztom przeprowadzenia tego odbioru.

 

§ 40
Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio w przypadku modernizacji lub innej zmiany istniejącego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 

ROZDZIAŁ VIII
STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG ORAZ SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI LUB ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW ŚWIADCZONYCH USŁUG

 

§ 41
 1. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane do udzielenia istotnych informacji dotyczących zakresu świadczonych przez nie usług w tym:
  1. Prawidłowego sposobu wykonywania przez Odbiorcę umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków,
  2. Warunków przyłączenia się do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przez nowych Odbiorców,
  3. Występujących zakłóceń w dostawach wody lub w odprowadzaniu ścieków,
  4. Występujących awarii urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,
  5. Planowanych przerw w świadczeniu usług.
 2. Przedsiębiorstwo udziela informacji za pośrednictwem telefonu, faksu lub elektronicznych środków przekazu, bez zbędnej zwłoki, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zwrócenia się z wnioskiem o udzielenie informacji.
 3. Jeżeli wniosek o udzielenie informacji został przedłożony na piśmie Przedsiębiorstwo udziela odpowiedzi w tej samej formie w terminie 14 dni od otrzymania prośby chyba, że osoba zwracająca się o informację wyraźnie zaznaczyła, że informacja ma być udzielona w jednej z form wskazanych w ust. 2.
 4. Jeżeli udzielenie informacji wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni, Przedsiębiorstwo przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia prośby.

 

§ 42
 1. Każdy Odbiorca usług i Potencjalny odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących sposobu wykonywania przez Przedsiębiorstwo usług związanych z usługami dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
 2. Reklamacja powinna być zgłoszona na piśmie.
 3. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane rozpatrzyć reklamację bez zbędnej zwłoki w terminie nie dłuższym jednak niż 14 dni od dnia złożenia w siedzibie Przedsiębiorstwa lub doręczenia reklamacji.
 4. Jeżeli udzielenie reklamacji wymaga ustaleń wymagających terminu dłuższego niż 14 dni, Przedsiębiorstwo przed upływem powyższego terminu wskazuje ostateczny termin rozpatrzenia reklamacji. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

§ 43
 1. W siedzibie Przedsiębiorstwa winny być udostępnione wszystkim zainteresowanym:
  1. Aktualnie obowiązujące w Przedsiębiorstwie taryfy cen i stawki opłat;
  2. Tekst jednolity Regulaminu;
  3. Wyniki ostatnio przeprowadzonych analiz jakości wody,
  4. Tekst jednolity ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków wraz z wszystkimi aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie ustawy.
 2. Przedsiębiorstwo nie ma obowiązku udostępnienia dokumentów i informacji, o których mowa w ust. 1 poza swoją siedzibą, z zastrzeżeniem obowiązku dołączenia do umowy w chwili jej zawierania obowiązującej taryfy lub jej wyciągu zawierającego ceny i stawki opłat.

 

§ 44
 1. Przedsiębiorstwo ma obowiązek poinformowania Odbiorców usług o planowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, w sposób zwyczajowo przyjęty z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni.
 2. Przedsiębiorstwo ma również obowiązek niezwłocznie poinformować Odbiorców usług, w sposób zwyczajowo przyjęty, o zaistniałych nieplanowanych przerwach lub ograniczeniach w dostawie wody, o ile czas ich trwania przekracza 6 godzin.
 3. W przypadku budynków wielolokalowych, Przedsiębiorstwo może o zdarzeniach wskazanych w ust. 2 poinformować wyłącznie właściciela lub zarządcę nieruchomości, o ile planowany czas trwania przerwy w dostawie wody nie przekracza 12 godzin.
 4. W razie planowanej lub nieplanowanej przerwy w dostawie wody przekraczającej 12 godzin Przedsiębiorstwo ma obowiązek zapewnić zastępczy punkt poboru wody i poinformować o tym fakcie Odbiorców usług, wskazując lokalizację zastępczego punktu poboru wody.

 

§ 45
 1. Przedsiębiorstwo na prawo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, środowiska naturalnego, potrzebami przeciwpożarowymi, a także przyczynami technicznymi.
 2. Przedsiębiorstwo ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe związku z wstrzymaniem lub ograniczeniem świadczenia usług chyba, że nie ponosi winy. Przedsiębiorstwo wolne jest od odpowiedzialności w szczególności wówczas, gdy przerwa lub ograniczenie świadczenia usług, wynikały z:
  1. działania siły wyższej, w tym zwłaszcza sił przyrody,
  2. działania lub zaniechania osób lub podmiotów, za które Przedsiębiorstwo nie ponosi odpowiedzialności, w tym samego Odbiorcy usług,
  3. potrzeby ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz środowiska naturalnego, a także potrzeb przeciwpożarowych

 

ROZDZIAŁ IX
WARUNKI DOSTAWY WODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 

§ 46
Woda dla celów przeciwpożarowych jest dostępna z urządzeń wodociągowych lub przyłączy wodociągowych, a w szczególności z hydrantów przeciwpożarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej.

 

§ 47
Zapewnienie dostawy wody na cale przeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gminą, Przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

 

§ 48
 1. Jednostki straży pożarnych mają obowiązek przekazywania informacji o ilości wody pobranej z systemu wodociągowego Przedsiębiorstwa na cele akcji pożarniczo-gaśniczej oraz na cele szkoleniowe, do 5 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 2. Informacja wskazana w ustępie 1 winna być przekazana pisemnie i określać ponadto punkty poboru i czas.
 3. W przypadku poboru wody na cele przeciwpożarowe z urządzeń wodociągowych, którymi woda jest dostarczana dla innych Odbiorców usług, jednostka wymieniona w ust. 1 niezwłocznie przekazuje Przedsiębiorstwu informacje o ilości wody pobranej.

 

§ 49
 1. Należnościami za wodę pobraną na cele przeciwpożarowe, na podstawie informacji uzyskanych w oparciu o § 48 Przedsiębiorstwo obciąża gminę w oparciu o obowiązującą taryfę.
 2. Przedsiębiorstwo obciąża gminę kosztami utrzymania systemu wodociągowego niezbędnymi dla utrzymania wymaganych zdolności tego systemu dla celów przeciwpożarowych.

 

Rozdział X
Postanowienia końcowe

 

§ 50
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała nr XLI/264/2002 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 sierpnia 2002 r. w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Grodzisk Wlkp.

 

§ 51

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Poprawiony: poniedziałek, 04 sierpnia 2008 19:21