Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin Targowiska

Email Drukuj PDF
REGULAMIN TARGOWISKA MIEJSKIEGO W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

 

§ 1.
Regulamin określa zasady korzystania z targowiska Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim.

§ 2.
 1. Targowisko miejskie w Grodzisku Wielkopolskim, zwane dalej targowiskiem, zlokalizowane jest przy ulicy Sienkiewicza. Teren targowiska wyznaczają tablice z napisem: „Targowisko miejskie w Grodzisku Wielkopolskim”
 2. Administratorem targowiska, zwanym dalej administratorem, jest przedsiębiorca, z którym została zawarta umowa o obsługę targowiska.
 3. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.

§ 3
 1. Targowisko czynne jest we wtorki i piątki:
  1. w okresie letnim tj. od dnia 01 kwietnia do 30 września od godz. 6:00 do godz.14:00,
  2. w okresie zimowym tj. od 01 października do 31 marca od godz. 7:00 do godz.14:00.
 2. Na uzasadniony wniosek handlowców targowisko może być czynne w innych dniach lub godzinach niż określone w ust.1.
 3. Dowóz towarów do punktów handlowych targowiska i ich odwóz winien odbywać się w następujących godzinach:
  1. dowóz - od 5:00 do 8:00,
  2. odwóz - od 14:00 do 16:00.

§ 4
Sprzedaż na targowisku może być prowadzona ze straganów, stoisk, pawilonów, przyczep, pojazdów samochodowych, koszy, z ręki itp.

§ 5
 1. Miejsca prowadzenia sprzedaży, miejsca postoju pojazdów oraz kierunek ruchu pojazdów na targowisku wyznacza administrator zgodnie z planem zagospodarowania targowiska poprzez wydawanie ustnych lub pisemnych poleceń oraz ustawianie odpowiednich znaków.
 2. Miejsce sprzedaży nie może być wyznaczone na jezdniach, chodnikach, przejściach przeznaczonych do ruchu lub w inny sposób zakłócający prawidłową komunikację.
 3. Prowadzący targowisko może wyznaczać stałe punkty sprzedaży dla określonych grup lub rodzajów towarów.
 4. Wszystkie towary mogą być wystawiane tylko w granicach stoiska, z którego prowadzona jest sprzedaż.
 5. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osoby, którym miejsce to wyznaczono.

§ 6
Obiekty i urządzenia handlowe ustawione niezgodnie z planem zagospodarowania targowiska oraz w ciągach komunikacyjnych będą usuwane na koszt i ryzyko właścicieli.

§ 7
 1. Stragan, pojazd lub inny obiekt przeznaczony do handlu powinny być oznaczone nazwą lub imieniem i nazwiskiem oraz adresem sprzedawcy.
 2. Sprzedawcy towarów obowiązani są do posiadania przy sobie dowodu tożsamości.

§ 8
Na targowisku mogą być sprzedawane wszystkie towary i artykuły nie wyłączone z obrotu na mocy odrębnych przepisów oraz pod warunkiem, że ich sprzedaż na targowisku nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 9
 1. Na targowisku zabroniona jest sprzedaż:
  1. nafty, benzyny, oleju napędowego, spirytusu skażonego,
  2. trucizn i środków leczniczych,
  3. napojów alkoholowych,
  4. broni palnej, pneumatycznej i białej, przedmiotów do miotania chemicznych środków obezwładniających, amunicji, materiałów wybuchowych oraz artykułów pirotechnicznych,
  5. kamieni i metali szlachetnych oraz wykonywanych z nich wyrobów bez wymaganej cechy probierczej,
  6. zagranicznych banknotów i monet będących w obiegu,
  7. papierów wartościowych,
  8. żywych zwierząt z wyjątkiem drobiu, ryb i królików.
 2. Grzyby leśne, które zostały zakwalifikowane do sprzedaży przez klasyfikatora wolno sprzedawać pod warunkiem umieszczenia informacji o gatunku grzybów oraz nazwiska i adresu sprzedawcy.
 3. Zabrania się prowadzenia na targowisku gier hazardowych
 4. Zabrania się prowadzenia sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań.

§ 10
Wymagania higieniczne i sanitarne dotyczące prowadzenia na targowisku handlu środkami spożywczymi oraz wymagania weterynaryjne dla prowadzenia działalności w zakresie obrotu zwierzętami określają odrębne przepisy, które podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń targowiska.

§ 11
 1. Sprzedawcy i inne osoby przebywające na targowisku powinny wykonywać swe czynności, w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym w sprzedaży i zakupie.
 2. Na targowisku zabrania się zakłócania spokoju, w szczególności poprzez głośne odtwarzanie nagrań
 3. Na targowisku zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych.

§ 12
Zabrania się:
 1. handlu w ciągach komunikacyjnych pieszych i jezdniach targowiska,
 2. pozostawiania na targowisku na noc przedmiotów i urządzeń, które uniemożliwiałyby utrzymanie porządku,
 3. parkowania pojazdów przy stoiskach (zakaz nie dotyczy handlu z samochodu w sektorach wyznaczonych przez administratora),
 4. wjazdu na teren targowisk pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
 5. zanieczyszczania terenu i otoczenia targowiska oraz przyległych terenów,
 6. wieszania reklam i anten bez zgody administratora.

§ 13
 1. Na targowisku przewiduje się możliwość prowadzenia sprzedaży w miejscach objętych rezerwacją.
 2. Administrator pobiera opłatę z tytułu rezerwacji stoisk handlowych.
 3. Wysokość opłaty za rezerwację określa Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego.
 4. Opłacenie rezerwacji następuje na okres jednego miesiąca. Odnowienie rezerwacji następuje od 25 do ostatniego dnia miesiąca na miesiąc następny.
 5. Osobie z wykupioną rezerwacją gwarantuje się możliwość handlu na danym stanowisku, pod warunkiem zajęcia go do godz. 8:00.

§ 14
 1. Sprzedający ma obowiązek wniesienia dziennej opłaty targowej i uzyskania dowodu jej wpłaty do godziny 10:00.
 2. Wyłącznym dowodem uiszczenia opłaty targowej jest pokwitowanie, które należy zachować do chwili opuszczenia terenu targowiska i okazywać do kontroli osobom uprawnionym. Kwit opłaty powinien być umieszczony w widocznym miejscu.

§ 15
Prawo do kontroli opłaty targowej mają pracownicy Urzędu Miejskiego w Grodzisku Wielkopolskim upoważnieni przez Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego.

§ 16
W zakresie prowadzonej sprzedaży kontrolę prowadzą powołane do tego służby i instytucje, w szczególności Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Inspekcja Weterynaryjna.

§ 17
Korzystający z targowiska są obowiązani do pozostawienia zajmowanego miejsca sprzedaży w należytym porządku, a w szczególności usunięcia wszystkich opakowań oraz odpadów po sprzedawanych produktach.

§ 18
W ciągu dwóch godzin po zakończeniu targu targowisko musi być opróżnione i doprowadzone do porządku i czystości.

§ 19
Administrator targowiska jest odpowiedzialny za stan sanitarno-porządkowy na targowisku oraz do:
 1. wywieszenia na tablicy ogłoszeń na targowisku regulaminu targowiska i planu zagospodarowania oraz informacji o opłacie targowej i opłacie za rezerwację,
 2. wywieszenia na tablicy ogłoszeń obowiązujących przepisów określających wymagania higieniczne i sanitarne w handlu środkami spożywczymi oraz wymagania weterynaryjne dla prowadzenia obrotu zwierzętami,
 3. dbałości o przestrzeganie przepisów regulaminu i wydawania poleceń w celu usunięcia uchybień,
 4. wstrzymania sprzedaży towaru objętego zakazem sprzedaży, lub co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia i jednoczesnego zawiadomienia kompetentnego organu o wstrzymaniu sprzedaży towaru.

§ 20
Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie administrator targowiska.

§ 21
Osoby prowadzące handel na targowisku obowiązane są do przestrzegania regulaminu targowiska oraz innych przepisów obowiązującego prawa, w szczególności przepisów porządkowych, sanitarnych, przeciwpożarowych oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów związanych z prowadzeniem działalności handlowej i obrotem towarami.

§ 22
Uwagi dotyczące funkcjonowania targowiska mogą być zgłaszane :
 1. ustnie administratorowi targowiska,
 2. pisemnie w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wlkp.
Poprawiony: środa, 17 maja 2017 06:02