Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 09 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam, co następuje:

§1

1. W zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie :
„w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty.";
2) paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Wprowadzam zakaz handlu na targowisku miejskim położonym przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty."

§2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy Grodzisk Wielkopolski, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim.
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
/-/ Piotr Hojan

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 09:09