Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zarządzenie ws. koronowirusa

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

Zarządu Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród Pracowników, Klientów i Kontrahentów Spółki

 

Wobec pogłębiającego się zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością podjęcia działań zmierzających do zapobiegania dalszym zachorowaniom, kierując się troską o zdrowie i życie Pracowników, Klientów oraz Kontrahentów Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką", a także w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) niniejszym zarządzam co następuje:

 

§1

 

 1. Zobowiązuję wszystkich Pracowników Spółki do zapoznania się z publicznie dostępnymi informacjami na temat sposobów przenoszenia wirusa SARS-CoV-2 i objawów zarażenia się chorobą COVID-19.
 2. Zobowiązuję wszystkich Pracowników Spółki do zapoznania się z publicznie dostępnymi informacjami na temat podstawowych zasad profilaktyki przeciwko COVID-19, a także do stosowania się do wszystkich niezbędnych zasad, obejmujących w szczególności, co następuje:
  1. jak najczęściej i dokładnie (przez co najmniej 30 sekund) myj ręce, najlepiej używając mydła i wody albo preparatów odkażających zawierających alkohol,
  2. nie dotykaj dłońmi twarzy, zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu,
  3. kiedy kichasz lub kaszlesz będąc między ludźmi, zakryj usta chusteczką lub swoim zgiętym łokciem, zaraz po tym wyrzuć chusteczkę i umyj ręce,
  4. unikaj bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę i kaszlą,
  5. zachowaj bezpieczną odległość od rozmówców (minimum 1-1,5 metra),
  6. jeśli masz gorączkę, kaszel i trudności z oddychaniem skorzystaj z pomocy lekarskiej lub epidemiologicznej,
  7. unikaj konsumpcji surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka,
  8. unikaj przebywania w miejscach o zwiększonym ryzyku zachorowania na COVID-19,
  9. wprowadzić zasadę rezygnacji ze zwyczaju podawania ręki podczas powitania, pożegnania.
 3. Informuję o wyposażeniu Spółki w podstawowe środki ochrony, w szczególności w preparaty odkażające, zobowiązując wszystkich Pracowników Spółki do częstego ich stosowania w ciągu dnia, a także bezwzględnie, do ich stosowania za każdym razem po wejściu do obiektów Spółki z zewnątrz. Zobowiązuję także Pracowników Spółki, aby nakazywali korzystanie z tych preparatów osobom trzecim przychodzącym do Spółki z zewnątrz.
 4. Zobowiązuję wszystkich Pracowników Spółki do ograniczenia spotkań wewnątrz obiektów i pomieszczeń Spółki. Zalecam kontakt pomiędzy sobą, a także z osobami trzecimi poprzez środki porozumiewania się na odległość, w szczególności telefon oraz pocztę elektroniczną. Kontakt Pracowników Spółki z klientami i kontrahentami Spółki ogranicza się do kontaktu telefonicznego oraz korespondencyjnego (mailowego).
 5. Zobowiązuję wszystkich Pracowników Spółki do bezwzględnego utrzymywania ich stanowisk pracy w czystości, w szczególności przecieranie powierzchni dotykowych (np. biurek, stolików, klamek, włączników światła, poręczy i innych przedmiotów, w szczególności telefonów, klawiatur) środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.
 6. Zobowiązuję wszystkich Pracowników Spółki do bieżącego monitorowania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz inne właściwe organy publiczne.
 7. Pracownik, u którego wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: (I) gorączka, (II) kaszel, (III) trudności w oddychaniu (duszności), zobowiązany jest zasięgnąć pomocy medycznej zgodnie z wytycznymi opublikowanymi na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia lub Głównego Inspektoratu Sanitarnego, a także poinformować o tym Spółkę w celu umożliwienia jej podjęcia czynności mających na celu przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa) w zakładzie pracy.

 

 

§2

 1. Określam następujące zasady funkcjonowania i organizacji pracy Spółki w okresie utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego:

1)      zarządzam ograniczenie dostępu osób trzecich do obiektów i pomieszczeń Spółki, a w szczególności zamknięcie dla osób trzecich Biura Obsługi Klienta, Kasy oraz Działu Zarządzania Nieruchomościami;

2)      nakazuję ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów pomiędzy Pracownikami Spółki oraz Pracowników Spółki z osobami trzecimi, a także uczestnictwo Pracowników Spółki w służbowych spotkaniach na terenie i poza terenem zakładu pracy;

3)      nakazuję Pracownikom Spółki pracującym w poszczególnych obiektach Spółki aby ograniczyli przemieszczanie się pomiędzy tymi obiektami do przypadków, kiedy faktycznie zachodzi taka potrzeba, a gdy ona nie zachodzi by stacjonowali w obiektach, w których znajdują się ich podstawowe stanowiska pracy;

4)      do odwołania zawiesić wszelkie podróże służbowe;

5)      do odwołania zawiesić uczestnictwo Pracowników w warsztatach i szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych;

6)      do odwołania zawiesić wycieczki i wizyty na terenie obiektów Spółki;

7)      do odwołania zawiesić spotkania z kandydatami w procesach rekrutacyjnych;

8)      do odwołania zawiesić uczestnictwo Pracowników w akcjach wolontariatu;

9)      do odwołania ograniczyć do niezbędnego minimum uczestnictwo Pracowników w służbowych spotkaniach zewnętrznych;

10)    do odwołania ograniczyć do niezbędnego minimum uczestnictwo Pracowników w służbowych spotkaniach wewnętrznych - preferowana forma kontaktu e-mail, telefon, telekonferencja.

 1. Informuję, że Pracownik, o ile zostanie wobec niego wydane takie polecenie przez Pracodawcę, ma obowiązek wykonywania pracy określonej w umowie o pracę przez czas oznaczony w poleceniu, poza miejscem jego stałego wykonywania (praca zdalna).
 2. Kategorycznie zabraniam pojawiania się w Spółce Pracownikom Spółki posiadającym objawy chorobowe, oczekując, że będą w takich przypadkach stosowali procedury chorobowe wynikające z przepisów prawa pracy i BHP.
 3. Dopuszczam odstępstwa od zasad określonych w ust. 1 w sytuacjach, które tego wymagają - po uzgodnieniu z bezpośrednimi przełożonymi albo Prezesem Zarządu Spółki.
 4. Kierownicy dokonają wydzielenia w każdym dziale Pracowników, którzy nie mogą kontaktować się osobiście ze sobą. Szczegółowy podział pracowników pracujących w tym systemie opracowują Kierownicy Działów i przekazują drogą elektroniczną do zatwierdzenia Zarządowi. Kierownicy przy opracowaniu harmonogramów pracy mogą wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia pracownika na inne stanowisko w trybie art. 42 § 4 Kodeksu pracy, wykorzystanie zaległego urlopu lub pracy zdalnej.
 5. Kierownik Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Działu Obsługi Sieci Wod – Kan. Działu Zarządzania Nieruchomościami, Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych, Główny Księgowy, rozważą możliwość pracy części Pracowników zdalnie. Część Pracowników danego Działu pracuje w siedzibie Spółki, część pracuje w domu, nie mając ze sobą osobistego kontaktu, tak aby zminimalizować ilość osób przebywających w jednym pomieszczeniu biurowym. Wnioski w tej sprawie Kierownicy Działów przedstawiają Zarządowi. Decyzja Zarządu w tej sprawie przekazana zostanie Pracownikowi drogą elektroniczną. Pracownik zobowiązany jest podporządkować się decyzji oraz wykonywać ją zgodnie z zakresem swoich obowiązków oraz wytycznych Kierownika Działu. Sprawy do załatwienia przekazywane są przez Kierownika drogą elektroniczną.
 6. Instalatorzy Działu Sieci Wodociągowo - Kanalizacyjnej mają pracować w zminimalizowanej ilości zapewniającej możliwość usunięcia awarii. Pozostali Pracownicy przebywają w domu pozostając w gotowości do pracy. Kierownik może wysłać Pracowników na zaległy urlop z roku 2019. Wnioski w tej sprawie Kierownicy Działów przedstawiają Zarządowi.
 7. Operatorzy oczyszczalni ścieków mają pracować w zminimalizowanej ilości na zmianie zapewniającej możliwość utrzymania prawidłowego działania Oczyszczalni Ścieków i Przepompowni. Pozostali Pracownicy przebywają w domu pozostając w gotowości do pracy. Kierownik może wysłać Pracowników na zaległy urlop z roku 2019. Wnioski w tej sprawie Kierownicy Działów przedstawiają Zarządowi.
 8. Maszyniści Stacji Uzdatniania Wody mają pracować w zminimalizowanej ilości na zmianie zapewniającej możliwość utrzymania prawidłowego działania Stacji i dostarczenia wody dla Gminy Grodzisk Wielkopolski. Pozostali Pracownicy przebywają w domu, pozostając w gotowości do pracy. Kierownik może wysłać Pracowników na zaległy urlop z roku 2019. Wnioski w tej sprawie Kierownicy Działów przedstawiają Zarządowi.
 9. Pracownicy na stanowiskach robotniczych w Zakładzie Usług Komunalnych mają pracować w  zminimalizowanej ilości zapewniającej możliwość realizacji bieżących zadań.
 10. Prezes lub Kierownik Działu (w porozumieniu z Prezesem Zarządu) może skrócić czas pracy.
 11. Od dnia 25.03.2020r. nie dopuszcza się pracy w jedynym pomieszczeniu biurowym  jednocześnie więcej niż jednej osoby tzn. jeden z Pracowników pracuje w Spółce drugi natomiast zdalnie lub przebywa na zaległym urlopie.

 

§3

Zobowiązuję wszystkich Pracowników Spółki do przekazania Prezesowi Zarządu informacji na temat odbytych w ciągu ostatnich trzech tygodni wyjazdów zagranicznych.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi, Kierownikom i Brygadzistom działów.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i podlega wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 12:06