Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zmiany SPP

Email Drukuj PDF

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Grodzisk Wielkopolski, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania opłat.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) oraz art. 13 ust. 1 pkt 1, art.13b ust. 3 i 4, art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 ze zmianami), Rada Miejska w Grodzisku Wielkopolskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/138/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania w mieście Grodzisk Wielkopolski, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych, określenia wysokości opłaty dodatkowej i sposobu pobierania opłat, wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
  „3. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w obszarze Strefy Płatnego Parkowania na drogach publicznych wymienionych w § 1 ust. 1 pobiera się w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00 lub od 7.00 do 17.00, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.”;
 2. w § 5 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
  „7) rodziców dowożących i odbierających dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim, parkujących pojazdy do 15 minut na ulicach: Żwirki i Wigury, Parkowej, Przemysłowej i Placu Św.Anny, w godzinach od 7,00 do 9,00 i od godz.11,00 do 13,00, posiadających stosowne zezwolenia (identyfikatory) wydawane przez biuro strefy płatnego parkowania.”;
 3. załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Wielkopolskiego.
  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXVIII/243/2017 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 31 sierpnia 2017 r.


WYKAZ ULIC OBJĘTYCH
STREFĄ PŁATNEGO PARKOWANIA
W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM

Lp. Nazwa ulicy
(odcinek)
Godziny obowiązywania
1. Stary Rynek 9.00 - 17.00
2. Mickiewicza 9.00 - 17.00
3. Plac Wiosny Ludów 9.00 - 17.00
4. Żydowska (ul. Szeroka - ul. Ks. Cz. Tuszyńskiego) 9.00 - 17.00
5. Plac Św. Anny (zatoki parkingowe) 7.00 - 17.00
6. Żwirki i Wigury (zatoka parkingowa) 7.00 - 17.00
7. Przemysłowa (ul. 3 Maja - ul. Parkowa) 7.00 - 17.00
8. Parkowa (ul. Przemysłowa - ul. Krótka) 7.00 - 17.00
Poprawiony: wtorek, 21 listopada 2017 07:05