Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Obwieszczenie ws. targowiska

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2020 roku


w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Na podstawie art.41 ust.2 w związku z art.40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r poz.506 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Z dniem 12 maja 2020 roku odwołuje się zakaz handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020r w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

§2.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia

 

Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
/~/ Piotr Hojan

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 4 maja 2020 zostanie wznowione funkcjonowanie

Biura Obsługi Klienta i kasy.

Nadal wstrzymana jest bezpośrednia obsługa Klienta

przez Dział Zarządzania Nieruchomościami.

Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Pracowników prosimy rozważyć czy Państwa wizyta w Spółce jest konieczna.

Gdy sytuacja wymaga wizyty w pamiętaj o konieczności:

- zakrywania ust i nosa,

- utrzymania odległości 2 metrów od innych osób,

- dezynfekcji rąk płynem dostępnym w siedzibie Spółki.

 

Apel o oszczędzanie wody

Email Drukuj PDF

Apel o oszczędzanie wody

 

W związku z zapowiadaną długotrwałą suszą, Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy o oszczędne gospodarowanie wodą wodociągową.

System zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Grodzisk Wielkopolski nie jest w stanie wyprodukować i dostarczyć więcej wody.

Nieoszczędne korzystanie z wody może spowodować obniżenie ciśnienia w sieci i doprowadzić do przerw w jej dostawach.

Co można zrobić…

- podlewaj ogródek warzywny konewką - zaoszczędzisz wodę bez obawy straty plonów,

- magazynuj wodę deszczową i wykorzystuj ją do podlewania,

- podlewaj trawniki co drugi dzień a nie dwa razy dziennie - Twoje trawniki mocno nie ucierpią a dasz szansę by wodę mieli wszyscy,

Mając na uwadze dobro wszystkich mieszkańców liczymy na zrozumienie  i dostosowanie się do powyższych zaleceń.

 

Poprawiony: poniedziałek, 27 kwietnia 2020 08:05
 

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 09 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam, co następuje:

§1

1. W zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie :
„w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty.";
2) paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Wprowadzam zakaz handlu na targowisku miejskim położonym przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty."

§2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy Grodzisk Wielkopolski, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim.
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
/-/ Piotr Hojan

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 09:09
 

Targowisko miejskie zostaje ponownie otwarte

Email Drukuj PDF

Targowisko miejskie zostaje ponownie otwarte

Zgodnie z zarządzeniem nr 29/220 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego  z dnia 16 marca 2020 roku wprowadza się zakaz handlu artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz drogeryjne na targowisku miejskim przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim. Zgodnie z nowymi zasadami na targowisku może przebywać 3 klientów na 1 punkt handlowy.

Zakaz obowiązuje do odwołania.
Osoby prowadzące handel mają obowiązek ustawiania swoich stanowisk handlowych w sposób wskazany przez administratora targowiska.
Osoby prowadzące handel wbrew zakazowi lub nie stosujące się do poleceń administratora podlegają karze grzywny do 1000 zł wymierzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Poprawiony: czwartek, 02 kwietnia 2020 05:23
 

Zarządzenie ws. koronowirusa

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

Zarządu Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród Pracowników, Klientów i Kontrahentów Spółki

 

Wobec pogłębiającego się zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością podjęcia działań zmierzających do zapobiegania dalszym zachorowaniom, kierując się troską o zdrowie i życie Pracowników, Klientów oraz Kontrahentów Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką", a także w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) niniejszym zarządzam co następuje:

 

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 12:06 Więcej…
 


Strona 2 z 8