Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Obwieszczenie

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 09 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1461),

mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam, co następuje:

§1

1. W zarządzenia nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne, wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł zarządzenia otrzymuje brzmienie :
„w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty.";
2) paragraf 1 ustęp 1 otrzymuje brzmienie :
„1. Wprowadzam zakaz handlu na targowisku miejskim położonym przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty."

§2

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej gminy Grodzisk Wielkopolski, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim.
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia.

 

Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego
/-/ Piotr Hojan

Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 09:09
 

Targowisko miejskie zostaje ponownie otwarte

Email Drukuj PDF

Targowisko miejskie zostaje ponownie otwarte

Zgodnie z zarządzeniem nr 29/220 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego  z dnia 16 marca 2020 roku wprowadza się zakaz handlu artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz drogeryjne na targowisku miejskim przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim. Zgodnie z nowymi zasadami na targowisku może przebywać 3 klientów na 1 punkt handlowy.

Zakaz obowiązuje do odwołania.
Osoby prowadzące handel mają obowiązek ustawiania swoich stanowisk handlowych w sposób wskazany przez administratora targowiska.
Osoby prowadzące handel wbrew zakazowi lub nie stosujące się do poleceń administratora podlegają karze grzywny do 1000 zł wymierzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach wykroczenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Poprawiony: czwartek, 02 kwietnia 2020 05:23
 

Zarządzenie ws. koronowirusa

Email Drukuj PDF

ZARZĄDZENIE NR 1/2020

Zarządu Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego

spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Grodzisku Wielkopolskim

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród Pracowników, Klientów i Kontrahentów Spółki

 

Wobec pogłębiającego się zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz koniecznością podjęcia działań zmierzających do zapobiegania dalszym zachorowaniom, kierując się troską o zdrowie i życie Pracowników, Klientów oraz Kontrahentów Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., zwanej dalej „Spółką", a także w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) niniejszym zarządzam co następuje:

 

Poprawiony: środa, 25 marca 2020 12:06 Więcej…
 

Abonamenty SPP

Email Drukuj PDF

GPK Sp. z o. o., w związku z zaistniałą sytuacją, informuje, że wszystkie karty abonamentowe uprawniające do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, które tracą ważność z końcem miesiąca marca, zostają automatycznie przedłużone do 30 kwietnia 2020 r., bez konieczności wystawiania nowych kart.

Wszelkie sprawy związane z SPP prosimy załatwiać telefonicznie: 61 44 47 186, 660 549 320, lub przy użyciu poczty elektronicznej: biuro@gpk.biz.pl.

 

Zarządzenie w sprawie targowiska miejskiego

Email Drukuj PDF

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam, co następuje:

§1

  1. Z dniem 17 marca 2020 r. wprowadzam zakaz handlu na targowisku miejskim położonym przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.
  2. Zakaz obowiązuje do odwołania.
  3. Osoby prowadzące handel mają obowiązek ustawiać swoje stanowiska w sposób wskazany przez administratora targowiska.

§2

Osoby prowadzące handel wbrew zakazowi lub nie stosujące się do poleceń administratora targowiska podlegają karze grzywny do 1.000,00 złotych wymierzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Obsługa klientów – działania prewencyjne

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,      

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, informujemy o zamknięciu kasy, Biura Obsługi Klienta oraz pozostałych biur.

Od 17 marca 2020 r., do odwołania, w kasie nie będą przyjmowane opłaty za faktury oraz upomnienia ze Strefy Płatnego Parkowania, prosimy wykonywać przelewy internetowe, lub dokonywać wpłat w bankach.


Jednocześnie zachęcamy do korzystania z:

• informacji telefonicznej pod numerem 61 44 47 186, Biuro Obsługi Klienta wewn. 218,

• poczty elektronicznej:

- sprawy związane z umowami i rozliczeniami za wodę i ścieki: bok@gpk.biz.pl

- pozostałe sprawy: biuro@gpk.biz.pl

Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2020 11:04
 


Strona 2 z 8