Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Abonamenty SPP

Email Drukuj PDF

GPK Sp. z o. o., w związku z zaistniałą sytuacją, informuje, że wszystkie karty abonamentowe uprawniające do parkowania w Strefie Płatnego Parkowania, które tracą ważność z końcem miesiąca marca, zostają automatycznie przedłużone do 30 kwietnia 2020 r., bez konieczności wystawiania nowych kart.

Wszelkie sprawy związane z SPP prosimy załatwiać telefonicznie: 61 44 47 186, 660 549 320, lub przy użyciu poczty elektronicznej: biuro@gpk.biz.pl.

 

Zarządzenie w sprawie targowiska miejskiego

Email Drukuj PDF

Zarządzenie nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 40 ust. 1,3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506), mając na uwadze konieczność zapewnienia ochrony życia i zdrowia mieszkańców gminy Grodzisk Wielkopolski, w związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zarządzam, co następuje:

§1

  1. Z dniem 17 marca 2020 r. wprowadzam zakaz handlu na targowisku miejskim położonym przy ul. Sienkiewicza w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.
  2. Zakaz obowiązuje do odwołania.
  3. Osoby prowadzące handel mają obowiązek ustawiać swoje stanowiska w sposób wskazany przez administratora targowiska.

§2

Osoby prowadzące handel wbrew zakazowi lub nie stosujące się do poleceń administratora targowiska podlegają karze grzywny do 1.000,00 złotych wymierzonej na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Obsługa klientów – działania prewencyjne

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,      

W związku z występowaniem przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników biur, informujemy o zamknięciu kasy, Biura Obsługi Klienta oraz pozostałych biur.

Od 17 marca 2020 r., do odwołania, w kasie nie będą przyjmowane opłaty za faktury oraz upomnienia ze Strefy Płatnego Parkowania, prosimy wykonywać przelewy internetowe, lub dokonywać wpłat w bankach.


Jednocześnie zachęcamy do korzystania z:

• informacji telefonicznej pod numerem 61 44 47 186, Biuro Obsługi Klienta wewn. 218,

• poczty elektronicznej:

- sprawy związane z umowami i rozliczeniami za wodę i ścieki: bok@gpk.biz.pl

- pozostałe sprawy: biuro@gpk.biz.pl

Poprawiony: poniedziałek, 16 marca 2020 11:04
 

Informacja o koronawirusie w kontekście branży wod-kan

Email Drukuj PDF

Informacja o koronawirusie w kontekście branży wod-kan

(opracowana przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie – stan wiedzy na dzień 5 marca 2020 r.)

Nowy koronawirus wywołał obawy dotyczące ryzyka, jakie stwarza on dla działalności branży wod-kan. Poniżej informacje zebrane podczas spotkania EurEau oraz z publikacji na urzędowych stronach niektórych krajów (źródła podane poniżej).

Konieczne jest podkreślenie, że ścieki komunalne, ze względu na to, że powstają w gospodarstwach domowych, obiektach użyteczności publicznej, szpitalach, szkołach, sklepach, obiektach usługowych itd., niosą ze sobą miliony wirusów, bakterii, pasożytów, substancji toksycznych, trujących. Jest to dla operatorów systemów kanalizacyjnych codziennością, są tego świadomi, dlatego pracownicy stosują odpowiednie środki ochronne.

Koronawirus wywołał jednak szczególny niepokój stąd została mu poświęcona większa uwaga.

Rozprzestrzenianie i zwalczanie

Wciąż pozostaje wiele pytań dotyczących transmisji COVID-19, najczęściej jednak koronawirusy rozprzestrzeniają się z człowieka na człowieka podczas bliskiego kontaktu - około 2 m. Uważa się, że rozprzestrzenienie się choroby między osobami następuje głównie drogą kropelkową podczas kaszlu lub kichania osoby zakażonej, podobnie jak w przypadku grypy i innych czynników chorobotwórczych układu oddechowego. W przypadku większości wirusów oddechowych, ludzie są uważani za najbardziej zaraźliwych, gdy wykazują objawy infekcji. Jednakże niektóre wirusy mogą być zakaźne przed wystąpieniem objawów.

Tempo, w jakim dana osoba może otrzymać COVID-19 poprzez dotknięcie zanieczyszczonej powierzchni lub przedmiotu, a następnie dotknięcie własnych ust, nosa lub ewentualnie oczu, jest niejasne. Nie wiemy również, czy po osadzeniu się wirusy mogą być rozpylane z wody lub zawieszone w powietrzu i pozostają zakaźne. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób zaleca podejście ostrożnościowe do czasu, aż badania wyeliminują inne drogi przenoszenia.

Przegląd porównawczy zachowania 2019-nCoV z innymi ludzkimi koronawirusami wykazał, że 2019-nCoV może pozostać zakaźny na powierzchniach nieożywionych (np. metalu, szkła lub plastiku) w temperaturze pokojowej przez okres do 9 dni. W temperaturze 30°C lub wyższej okres trwałości jest krótszy.

Amerykańska Federacja Środowiska Wodnego (Water Environmental Federation) stwierdza, że 2019-nCoV można skutecznie unieszkodliwić za pomocą procedur dezynfekcji powierzchni przy użyciu 62-71% etanolu, 0,5% nadtlenku wodoru lub 0,1% podchlorynu sodu w ciągu 1 minuty. Inne środki biobójcze, takie jak 0,05-0,2% chlorek benzalkonium lub 0,02% diglukonian chlorheksydyny były mniej skuteczne.

Koronawirus w ściekach

Podobnie jak wiele innych wirusów ten także występuje w ściekach. WEF uważa, że należy przyjąć, że zarażenie poprzez żywność i fekalia jest możliwe. Sugeruje, że standardowe praktyki dezynfekcji systemu ścieków komunalnych i chlorowania mogą być wystarczające do kontroli wirusa, pod warunkiem, że monitoruje się wolny chlor, aby upewnić

się, że nie został on wyczerpany. Poprzednie badania nad trwałością innych koronawirusów i SARS w ściekach wskazują, że w przypadku braku dezynfekcji wirus może przetrwać w ściekach od kilku godzin do kilku dni.

Warto podkreślić, że każdy wirus, obecny w ściekach, jest w znacznym stopniu usuwany przez oczyszczanie ścieków.

Sytuacja pracowników oczyszczalni i kanałów

Obecność 2019-nCoV w odchodach zakażonych osób stwarza potencjalne ryzyko zawodowe dla pracowników oczyszczalni ścieków. Na tym etapie brak jest jednak dowodów pozwalających na ustalenie zakresu tego ryzyka. Przestrzeganie dobrych praktyk higienicznych podczas prac przy systemach kanalizacyjnych i przy oczyszczaniu ścieków zapewni skuteczną ochronę przed narażeniem na działanie wirusa.

Obecna strategia kwarantanny podejrzanych przypadków w specjalnych obiektach może zwiększyć obciążenie wirusem w systemie kanalizacyjnym obsługującym obiekty. Zakres tego wzrostu zależeć będzie od liczby osób zakażonych oraz od tego, w jakiej proporcji wirusy zakaźne są rozsiewane w ich kale. Jednak w większości przypadków należy się spodziewać, że wirusy zakaźne wydalane z odchodami zostaną znacznie rozproszone w kanalizacji i będą stanowić znikome ryzyko zawodowe dla pracowników.

Według Departamentu Pracy Stanów Zjednoczonych koronawirusy są podatne na takie same warunki dezynfekcji w placówkach służby zdrowia jak inne wirusy, dlatego też oczekuje się, że obecne warunki dezynfekcji w oczyszczalniach ścieków będą wystarczające. Obejmuje to warunki dla praktyk takich jak utlenianie podchlorynem i kwasem nadoctowym, a także inaktywację poprzez zastosowanie promieniowania ultrafioletowego. Nie ma dowodów wskazujących na to, że konieczne są dodatkowe, specyficzne dla COVID-19 zabezpieczenia dla pracowników zajmujących się gospodarką ściekową, w tym w zakładach oczyszczania ścieków. Działalność oczyszczalni ścieków powinna zapewniać przestrzeganie przez pracowników rutynowych praktyk mających na celu zapobieganie narażeniu na kontakt ze ściekami, w tym stosowanie kontroli inżynieryjnych i administracyjnych, bezpiecznych metod pracy oraz środków ochrony indywidualnej wymaganych zazwyczaj do wykonywania zadań roboczych przy obsłudze nieoczyszczonych ścieków.

Przykładem może być poniższy rysunek określający, jak zachować się w przypadku kontaktu pracownika ze ściekami (według WEF).

 

Pozostali pracownicy wod-kan

Jako środek zapobiegawczy, przedsiębiorstwa powinny przedstawić wytyczne dotyczące zarządzania tym szczególnym ryzykiem. Wirus nie wydaje się dobrze przetrwać w środowisku i może być bardzo skutecznie wyeliminowany przez uzdatnianie wody, szczególnie chlorowanie.

Niezależnie od drogi przenoszenia, osoby odwiedzające nieruchomości klientów (np. hydraulicy, inspektorzy z urzędu) mogą być narażeni na zwiększone ryzyko w miejscach, w których osoby te są lub mogą być zakażone. Jako środek zapobiegawczy rozsądne byłoby, aby przedsiębiorstwa wodne przygotowały wytyczne dla pracowników dotyczące wizyt w gospodarstwach domowych.

 

Źródła:

Amerykańska organizacja Water Environment Federation:

https://www.wef.org/news-hub/wef-news/the-water-professionals-guide-to-the-2019-novel-coronavirus/

Wytyczne europejskie dla ośrodków zdrowia:

https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/nove-coronavirus-infection-prevention-control-patients-healthcaresettings.pdf

Artykuł o możliwości przenoszenia :

https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.01.30.927806v1.full

Informacja Departamentu Pracy USA:

https://www.osha.gov/SLTC/covid-19/controlprevention.html#solidwaste

UK Water Industry Research:

https://ukwir.org/eng/water-research-reports-publications

Poprawiony: czwartek, 12 marca 2020 08:11
 

Apel o podpisywanie umów

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 03.02.2020 r.

Posiadasz przyłącze wodociągowe i/lub kanalizacyjne, bądź zakupiłeś lub wynająłeś mieszkanie, a nie masz podpisanej umowy na dostarczanie wody i odprowadzania ścieków, lub jest ona zawarta z inną osobą. Niezwłoczne zgłoś się do siedziby Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego przy ul. Kościńskiej 32 w celu uregulowania stanu prawnego, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, biuro nr 3.

Brak umowy na dostarczanie wody i odbioru ścieków grozi konsekwencjami prawnymi.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Art. 6.1. Dostarczanie wody lub odprowadzenie ścieków odbywa się na podstawie pisemnej umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzenie ścieków zawartej między przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług.

Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust.1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcjonowania metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania czynności określonych w art. 7.

4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000zł.

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 lutego 2020 06:51
 

25-lecie GPK Sp. z o. o.

Email Drukuj PDF

30 sierpnia 2019 r. odbyły się uroczyste obchody 25–lecia istnienia Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele władz samorządowych szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gminnego, posłowie, przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm oraz pracownicy Spółki.

Jubileuszowa uroczystość była okazją do wręczenia szczególnych podziękowań tym pracownikom, którzy przepracowali w przedsiębiorstwie nieprzerwanie 25 lat - od 1 stycznia 1994 roku.

Poprawiony: środa, 04 września 2019 08:01
 


Strona 3 z 8