mapa strony   |   kontakt   |

Podlegające Ustawie

KP-04/09/2020 - Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim

Grodzisk Wlkp. 08.09.2020 r. 

Oznaczenie sprawy: KP-04/09/2020

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM


ZAMAWIAJĄCY:
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
ul. Kościańska 32
62-065 Grodzisk Wlkp.
NIP 788-00-22-373
REGON: 300776091

Osoba wyznaczona do kontaktu:
Anna Grzanowska
ag@gpk.biz.pl, tel. 728 837 448
Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: "Dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzenia do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim "

I. PODSTAWA PRAWNA
Dialog techniczny prowadzony jest na podstawie art. 31a - 31c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z "Regulaminem przeprowadzania dialogu technicznego", opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA DIALOGU
1. Zamawiający ogłasza dialog techniczny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa urządzenia do odwadniania osadu ściekowego na oczyszczalni ścieków w Grodzisku Wielkopolskim "

2. Celem dialogu technicznego jest doradztwo i uzyskanie informacji w zakresie sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia dla urządzenia do odwadniania osadu ściekowego.
2.1.Podstawowe wymagania dla urządzenia:
- wydajność urządzenia 320 m3/d przy założeniu zawartości suchej masy osadu w nadawie na poziomie 0,7% tj. ok. 2500 kg sm/d
- praca urządzenia 16 godzin na dobę 5 dni w tygodniu;
- zawartość suchej masy w osadzie min. 20%;
- jakość odcieku: ilość zawiesiny poniżej 200 mg/l
2.2. Zakres informacji niezbędny do przekazania zamawiającemu:
- koszt urządzenia do odwadniania osadów z wyszczególnieniem podstawowych elementów niezbędnych do jego pracy (stacja polielektrolitu, szafa sterownicza, … itp.)
- koszty dostawy, montażu, szkolenia, itp.
- długość gwarancji; czy jest możliwość wydłużenia gwarancji i jaki ma to wpływ na cenę.
- wyszczególnienie kosztów eksploatacyjnych: zużycie wody, prądu, polielektrolitu w przeliczeniu na 1m3 podawanego osadu
- wyszczególnienie i koszty wymiany części zużywających się w ciągu 5 lat.
- wyszczególnienie koniecznych przeglądów, serwisów i ich koszty w okresie gwarancji
- wyszczególnienie wszystkich pozostałych kosztów, które mogą pojawić się po stronie zamawiającego.

3. W toku dialogu Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Dialogu do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
1. Podmioty zainteresowane udziałem w dialogu technicznym, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu" składają zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym (Załącznik nr 1).
2. Zgłoszenia można składać:
a) osobiście, w siedzibie Zamawiającego;
b) za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego;
c) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@gpk.biz.pl.
3. Termin składania zgłoszeń: 22.09.2020 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.
4. Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału w dialogu technicznym podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w dialogu po wyznaczonym terminie.

IV. ZASADY PROWADZENIA DIALOGU
1. Dialog techniczny prowadzony będzie zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami "Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego" opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.
2. Warunkiem udziału w dialogu technicznym jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.
3. Zamawiający może zaprosić do udziału w dialogu technicznym podmioty, których urządzenia spełniają wstępne warunki brzegowe opisane w pkt. II.2. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału w dialogu technicznym.
4. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument zawierający opis urządzenia zgodnie z pkt.II.2 niniejszego ogłoszenia.
5. Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.
6. Dialog ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 "Regulaminu przeprowadzania dialogu technicznego".
7. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie pisemnej, elektronicznej lub spotkań indywidualnych.
8. Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 31.10.2020 r.

Katalog z załącznikami

Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Dokument z dnia: 08.09.2020, 11:26
Dokument oglądany razy: 96
Przetarg zakończony nierozstrzygnięty
Przetarg podlega Ustawie: tak
Opublikował: Tomasz Szelejewski
Publikacja dnia: 08.09.2020, 11:26
Termin: 22.09.2020, 23:45
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl