Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne

Nowy Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych

Email Drukuj PDF

Z dniem 01.10.2020 r. w życie wchodzi nowy Regulamin korzystania ze słupów ogłoszeniowych.

Zmianie ulega również cennik.

 

Poniżej zamieszczamy linki do plików:

Regulamin

Cennik

Lokalizacja słupów ogłoszeniowych

Klauzula informacyjna

Zlecenie

Zlecenie (edytowalne)

Zlecenie dla firm

Zlecenie dla firm (edytowalne)

Poprawiony: poniedziałek, 05 października 2020 10:50
 

Punkt poboru wody

Email Drukuj PDF

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. przygotowało na terenie zakładu punkt poboru wody po oczyszczeniu ścieków. Woda nadaje się do podlewania terenów zielonych i upraw.

Wszystkich chętnych zapraszamy po odbiór wody.

Pobór wody jest możliwy wozem asenizacyjnym (we własnym zakresie).

Wjazd bramą przy PSZOK-u w czasie jego funkcjonowania: poniedziałek, środa, piątek w godz.: 15:00 - 19:00, sobota w godz.: 10:00 - 18:00.

Usługa jest darmowa.

Poprawiony: czwartek, 21 maja 2020 07:51
 

Informacja dot. Targowiska

Email Drukuj PDF

Grodzisk Wlkp. 08.05.2020 r.

Informacja Administratora Targowiska dotycząca zasad rozmieszczenia stoisk handlowych oraz klientów dokonujących zakupy w okresie pandemii na
Targowisku Miejskim  w Grodzisku Wlkp.

Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. zobowiązuje sprzedawców i klientów do bezwzględnego stosowania się do zasad prowadzenia handlu na placu targowym tzn.:

 

 1. Stosować się do poleceń obsługi targowiska w związku z przydziałem miejsc do handlu.
 2. W przydziale miejsc pierwszeństwo nabywają sprzedawcy, którzy posiadali rezerwację miejsc targowych przed stanem pandemii.
 3. Pomiędzy stanowiskami zachować odległość min. 2 metrów wolnej powierzchni.
 4. Sprzedający powinien zwracać uwagę kupującym,  którzy nie stosują się do zachowania dystansu 2 m pomiędzy innymi osobami.
 5. Sprzedający mają obowiązek stosować środki dezynfekcyjne, rękawiczki oraz maseczki zakrywające usta i nos.
 6. Produkty winny byś pakowane i podawane przez sprzedającego, tak aby ograniczyć kontakt klienta z towarami.
 7. Dezynfekować ręce po każdym kontakcie z pieniędzmi.
 8. Do obowiązków należy pozostawienie zajmowanego stanowiska w należytym porządku.
 9. Wszelkie odpady po sprzedaży towarów sprzedający ma obowiązek zabrać.
 10. Ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 11. Zachować bezpieczną odległość klient - sprzedawca, sprzedawca - sprzedawca (min. 1,5 m)
 12. W miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.
 13. Klienci powinni przychodzić z listą zakupów w celu zapewnienia szybszej rotacji osób korzystających z placu targowego.
 14. Klienci mają obowiązek noszenia maseczek, rękawiczek oraz dezynfekcji rąk na wejściach.
 15. Przymierzalnia na targowisku będzie nieczynna.
 16. Stosować się do wszystkich przepisów obowiązujących oraz wytycznych ogłoszonych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i przestrzeganie podczas handlu wymagań sanitarnych i higienicznych.

 

UWAGA!
Osoby wykazujące wszelkie objawy chorobowe nie mogą pracować przy obrocie żywnością!

 

Nie stosowanie się do zaleceń Administratora grozi utratą miejsc do handlu w następnych terminach.

 

Komunikat

Email Drukuj PDF

KOMUNIKAT
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego
w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim


Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2020r w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, informuję, że z dniem 12 maja 2020 r odwołuje się zakaz handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze, artykuły drogeryjne oraz żywe kwiaty.

Handel na targowisku może się odbywać przy zachowaniu aktualnie obowiązujących zasad bezpieczeństwa tj.:

-   zakrycie nosa i twarzy

-   zachowania 2 metrów odległości od innych osób

-   zachowania minimum 1,5 metra odległości klient - sprzedawca

-   limit 4 osób na jedno stoisko handlowe

-   obowiązek noszenia rękawiczek na targowisku

 

Obwieszczenie ws. targowiska

Email Drukuj PDF

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 6 maja 2020 roku


w sprawie odwołania zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim

Na podstawie art.41 ust.2 w związku z art.40 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r poz.506 ) zarządzam, co następuje:

§ 1.


Z dniem 12 maja 2020 roku odwołuje się zakaz handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim, wprowadzony Zarządzeniem Nr 29/2020 Burmistrza Grodziska Wielkopolskiego z dnia 16 marca 2020r w sprawie wprowadzenia zakazu handlu na targowisku miejskim w Grodzisku Wielkopolskim artykułami innymi niż artykuły spożywcze oraz artykuły drogeryjne.

§2.

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na stronie internetowej Gminy Grodzisk Wielkopolski w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grodzisku Wielkopolskim
2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia

 

Burmistrz
Grodziska Wielkopolskiego
/~/ Piotr Hojan

 

Informacja

Email Drukuj PDF

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 4 maja 2020 zostanie wznowione funkcjonowanie

Biura Obsługi Klienta i kasy.

Nadal wstrzymana jest bezpośrednia obsługa Klienta

przez Dział Zarządzania Nieruchomościami.

Wiele spraw można załatwić telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Pracowników prosimy rozważyć czy Państwa wizyta w Spółce jest konieczna.

Gdy sytuacja wymaga wizyty w pamiętaj o konieczności:

- zakrywania ust i nosa,

- utrzymania odległości 2 metrów od innych osób,

- dezynfekcji rąk płynem dostępnym w siedzibie Spółki.

 


Strona 1 z 8